Schnittstellen ab der Design & Drafting

Solid Edge hat die Möglichkeit unterschiedliche Dateiformate zu öffnen und zu speichern.

CAD Direktschnittstellen

Schnittstellen

Dateiendung

beinhaltet

Import

Export

AutoCAD *.dwg / *.dxf v v v
Mechanical Desktop *.dwg / *.dxf v v v
Inventor *.iam / *.ipt v v
Inventor Migration v v
CATIA V4 *.model optional v v
CATIA V5 *.catpart / *.catproduct optional v v
I-deas *.xpk / *.plmxpk v v
NX *.prt v v NX liest SE
Pro/E, Wildfire *.prt / *.asm v v
Pro/E, Wildfire Migration v v
SolidWorks *.sldprt / *.sldasm v v SW liest SE

Neutrale Schnittstellen

Schnittstellen

Dateiendung

beinhaltet

Import

Export

ACIS *.sat v v v
IGES *.igs / *.iges v v v
JT-Daten *.jt v v v
Parasolid *.x_t / *.x_b v v v
STEP *.stp / *.step v v v
Stereolithographie (3D Drucken) *.stl v v v
Stereolithographie (3D Drucken) *.3mf v v
XML *.plmxml v v v
VRML *.wrl v v
OpenGL Render-API *.xgl v v
IFC / BIM *.ifc v v v

Bild, Video und Dokumentenformate

Schnittstellen

Dateiendung

beinhaltet

Import

Export

Adobe Acrobat *.pdf v v
Adobe Acrobat 3D *.pdf v v
Universal 3D *.u3D v v
Bildformat JPEG *.jpg v v v
Bildformat TIFF *.tif v v v
Bildformat PNG *.png v v
Bildformat BMP *.bmp v v v
Videoformat (ERA und Simulation) *.avi v v
Bildschirmvideo aufnehmen *.wmv v v
KeyShot-Szenenbeschreibung *.bip v v
Solid Edge Viewer *.sev v v

Solid Edge Illustrations

Schnittstelle

Dateiendung

beinhaltet

Import

Export

Bildformat JPEG *.jpg v v
Bildformat PNG *.png v v
Bildformat BMP *.bmp v v
Bildformat TIFF *.tif v v
Adobe Acrobat *.pdf v v
Scalable Vector Graphics *.svg v v
PostScript Format *.ps v v
Encapsulated Postscript-Datei *.eps v v
HTML5 *.html v v
Share3D *.s3d v v
Videoformat *.avi v v
Word *.doc v v
RTF *.rtf v v

Solid Edge 3D Publishing

Schnittstelle

Dateiendung

beinhaltet

Import

Export

Adobe Acrobat *.pdf v v
HTML5 *.html v v
Share3D *.s3d v v
Bildformat JPEG *.jpg v v
Bildformat PNG *.png v v
Bildformat TIFF *.tif v v
Bildformat BMP *.bmp v v
Bildformat PCX *.pcx v v
Bildformat PNM *.pnm v v
Bildformat TGA *.tga v v
Bildformat ICON *.ico v v
Bildformat GIF *.gif v v